Trang:Phat giao dai quan.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Kỳ-viên (祇 園 = Jetavạnạ) — Thuộc về nhà tinh-xá này, sách Phật có thuật một truyện lạ. Trong Hiền-ngu-kinh 賢 愚 經 chép rằng: « Tu-đạt sau khi tiếp mặt Phật, bạch Phật rằng: « Xin nguyện Như-lai, về thành Xá-vệ, độ cho chúng-sinh, trừ-tà tựu-chính. » Thế-tôn đáp rằng: « Ở thành Xá-vệ không có tinh-xá. » Tu-đạt nói: « Đệ-tử xin khởi-nguyện, mong Thế-tôn cho phép. » Thế-tôn không nói gì[1]. — Khi Tu-đạt về Xá-vệ, Phật sai Xá-lợi-phất (Sariputra) đi theo để chọn đất. Tìm mãi không được chỗ nào địa-thế tốt, duy có cái vườn của Thái-tử Kỳ-đà (Jéta) là nơi tiện đặt nhà tinh-xá hơn cả. Tu-đạt bèn đến nhà Thái-tử, bạch rằng: « Tôi nay muốn vì Như-lai, lập nhà tinh-xá, Thái-tử có vườn tốt, xin bán cho tôi mua. » Thái-tử nói: « Ví ngươi đem vàng rải khắp mặt đất, không sót chỗ nào, ta sẽ cho ngươi. » Tu-đạt sai người đánh voi khiêng vàng lại, vụt chốc tám-mươi khoảnh đất, vàng gần khắp cả, chỉ còn sót một ít nữa. Thái-tử hỏi: « Thế nào, ngươi hết vàng rồi sao? » Tu-đạt nói: « Thưa không, tôi còn kho nữa. » Thái-tử bấy giờ tự nghĩ rằng: Phật tất có đạo-đức mới khiến được người này khinh của như vậy, bèn cho thôi, không phải đem vàng lại nữa, nói rằng: « Đất vườn của ngươi, cây cối của ta, ta xin dâng Phật, cùng dựng tinh-xá. » Tu-đạt ưng thế, tức-tiện thi-công, khởi-lập tinh-xá, đặt một điện (tchaitya) để Phật thuyết-pháp, dựng các phòng để một-nghìn-hai-trăm đệ-tử trụ-trì, chia ra một trăm hai-muơi xứ, mỗi xứ mười phòng, v. v.... »


  1. Phép Phật không đáp lại tức là nhận lời.