Trang:Phat giao dai quan.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

nhiêu những nhà sang-trọng trong giòng Thích-già (Sakya) đều xin bỏ nhà thụ-giới. Chính vua Tĩnh-phạn (Suddhodana) cũng nhường ngôi để đi tu. Sách nói trong thành Già-tỉ-la bấy giờ đầy những tiếng đàn-bà con-gái than-khóc, kẻ mất cha, người mất chồng, người mất con, vì bao nhiêu đàn-ông con-trai đua nhau đi tu gần hết cả. Bấy giờ Phật phải đặt phép hạn-chế sự nhiệt-thành quá như vậy, định rằng mỗi một nhà chỉ được một người thụ-giới mà thôi, và con trẻ thời phải cha mẹ thuận mới được. Trong số những đệ-tử Phật độ cho ở Già-tỉ-la thời có em Phật là Nan-đà (難 陀 = Nanda), con Phật là La-hầu-la (羅 喉 羅 = Rahula), em họ là A-nan-đà (阿 難 陀 = Ananda), sau này thành người đệ-tử thân-tín của Phật, và Đề-bà-đạt-đa (提 婆 達 多 = Devadatta) sau này thành người cừu-địch thâm-thù với Phật; rồi đến anh thợ ngôi tên là Ưu-ba-li (優 波 離 = Upali) sau đắc-đạo và có một phần to trong việc lập-thành bộ Tam-tàng, v.v...

Một việc quan-trọng nhất trong khi Phật về ở Già-tỉ-la là sự cho đàn-bà đi tu, và khởi đầu đặt ra một ban tỉ-khưu-ni (比 丘 尼 = bhiksuni) trong tăng-hội. Dì Phật là bà Ba-đồ-ba-đề (Prajâpati) cùng với nhiều các bà khác trong giòng Thích-già, nghe Phật thuyết-pháp lấy làm cảm-phục lắm, cố xin cho thụ-giới. Phật trước còn chối không cho; nhưng A-nan thay lời các bà, nói khẩn-khoản mãi Phật mới chịu nhận. Tự đấy trong tăng-già (sangha) mới bắt đầu có vừa tỉ-khưu (bhiksu), vừa tỉ-khưu-ni (bhiksuni). Song xét ra Phật cũng là miễn-cưỡng mà cho vào, không có ý chăm-chút lắm, chẳng qua là giám-đốc xa mà thôi, hình như không muốn can-