Trang:Phat giao dai quan.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

6º Không được dùng những chất thơm-tho (dầu thơm, nước hoa, phấn sáp, vân-vân):

7º Không được nghe đàn hát, không được coi nhảy múa;

8º Không được nằm giường cao chiếu rộng;

9º Không được ăn lắm bữa nhiều thức;

10º Không được giữ vàng bạc châu-báu.

Bậc này là bậc mới nhập giáo-hội, mới vào thụ-giới, gọi là sa-di (沙 彌 = sramanera), nghĩa là tiểu-sa-môn, tức ta gọi là « tiểu » (tây dịch là novice).

Bậc thứ ba là « cụ-túc-giới » hay là « câu-túc-giới » (俱 足 戒), phải theo đủ 250 giới trong kinh « Ba-là-đề-mộc-xoa » (波 羅 提 木 叉 = Pratimoksha). Bậc này là bậc sa-môn (sramana), phải theo đủ mới mong tu-hành cho đắc-đạo được. — Cứ phái Tiểu-thừa, nghĩa là Nam-tôn, thời thế là đủ rồi; nhưng cứ phái Đại-thừa thời theo đủ 250 giới ấy chỉ mới tới được bậc la-hán (arhan) hay là bậc độc-giác-phật (pratyékabuddha) mà thôi; muốn tới bậc -tát (bodhisattva) hay là bậc toàn-phật, thời còn phải kiêm một bậc nữa, là bậc thứ tư sau này.

Bậc thứ tư là « ngũ-thập-bát-giới » (五 十 八 戒) gọi là « tam-tụ-thành » (三 聚 成) hay là « tam-tập-thành » (三 集 成) (nghĩa là kiêm đủ được ba đạo « thành »), tì-ích được nhất-thiết chúng-sinh. Năm-mươi-tám giới ấy là gồm mười trọng-giới (十 重 戒) và bốn-mươi-tám khinh-giới (四 十 八 輕 戒), theo như thiên « Bồ-tát-tâm-địa » (菩 薩 心 地, trong kinh « Phật-thuyết