Trang:Pho Thong 41.pdf/153

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
151
PHỔ-THÔNG VĂN-HỌC

Hán Vũ. bài phú viếng Khuất Nguyên của ông Giả Nghị, v. v. đều là làm theo lối Sở-từ này cả.

Bài hát Cai-hạ

力 拔 山 兮 氣 蓋 世
時 不 利 兮 騅 不 逝
騅 不 逝 兮 可 柰 何
虞 兮 虞 兮 奈 若 何

Sức nhổ núi chừ, đời ai bì.
Thời chẳng lợi chừ, ngựa không đi.
Ngựa không đi chừ, biết làm sao!
Nàng Ngu, nàng Ngu, tính thế nào?

Bài hát Đại-phong

大 風 起 兮 雲 飛 揚
威 加 海 內 兮 歸 故 鄕
安 得 猛 士 兮 守 四 方

Gió to nổi chừ, mây hoang mang.
Uy lừng bốn bể chừ, về cố hương.
Sao được mãnh-sĩ chừ, giữ bốn phương.

(Còn nữa)


Nên đọc Tao-Đàn và cổ-động cho nhiều người đọc Tao Đàn là quyển tạp-chí có giá-trị đăng toàn những bài chọn lọc kỹ do những cây viết lão-luyên chủ trương.