Trang:Sach quan che.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 38 —

5º Thuế hạng thanh lại ti. — Chuyên lo về thuế thổ sãn các địa phương cùng lo mua vật hạng; ti nầy không đặt Lang trung.

6º Hộ ấn ti; Hộ trực xứ. — Số nhơn viên cùng chức chưởng đồng với bộ lại. Có 70 vị nhập lưu thơ lại, phân làm ba bang, 2 bang phân nhau giúp việc trong các ti.


LỄ BỘ, 禮部

ministre des rites.

Lễ bộ xuân quan đại tông bá. 禮部春官大宗伯 Từ đời Đàng gọi là Xuân quan, trước là Tông bá, cũng gọi là Xuân khanh. Đời nhà Tùy kêu là Điển nghi tào, chưởng nghi lễ, phép tắc, lập nhà học hiệu hay việc cống cử Dỉ tán bang lễ, nghĩa là cho trọng việc lễ trong nước.

Thuộc ti có Nghi văn ti, Tự tế ti, Tân hưng ti, Thù ứng ti, Lễ ân ti, Lễ trực xứ. — Quan viên chức việc đồng các bộ khác.

1º Nghi văn thanh lại ti. — Chưởng gia lễ, là lễ triều hội và quân lễ.

2º Tự tế thanh lại ti. — Chuyên chưởng các việc tế tự.

3º Tân hưng thanh lại ti. — Chưởng lễ tiếp khách, phong tặng, hưng hiền, lập học, sanh biểu việc tiết hiếu, quan hệ về thói tốt.

4º Thù ứng thanh lại ti. — Chưởng các lễ bang giao, triều cống.

Năm Tự-đức thứ bốn, nghĩ bải Lễ trực xứ, giao cho các ti phân nhau chuyên biện, còn Lễ ấn ti thì giao về Nghi văn ti kiêm lảnh.