Trang:Sach quan che.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 39 —

BINH BỘ, 兵部

ministre de la guerre.

Binh bộ hạ qnan đại tư mả 兵部夏官大司馬 Châu lễ gọi là Hạ quan; có chỗ kêu là Hạ khanh, có chỗ kêu là Tư nhung; có chỗ kêu là Thái thường bá. Đời nhà Ngụy đặt Ngũ binh thượng thơ. Ngũ binh thì là cung, tên, đòng, vác, mâu, kích. — Chưởng võ chức trong ngoài, hay việc thuyên tuyển, khảo hạch dỉ tán bang chánh nghĩa là cho thành việc binh trong nước.

Ti thuộc có Vỏ tuyển ti, Kinh kỳ ti, Trực tỉnh ti, Khảo công ti, Binh trực xứ.

1º Võ tuyển thanh lại ti. — Chuyên hay về võ chức trong ngoài, sách võ giai, chế phẩm trực, định việc thuyên tuyển, cấp cáo sắc, hạch sổ bộ, xét công nghiệp, làm việc lâu năm, mản hạn.

2º Kinh kỳ thanh lại ti. — Chuyên hay về việc cử đặt, sai bỗ các quan bên võ, lảnh việc hầu chực trong lúc Hoàng đế ngự đi tuần thú, hoặc ngự đi chỗ nào; lảnh việc điểm duợt, tập luyện, việc đi thú cùng việc phòng ngự; lảnh việc sai phái quân binh, giữ ấn tryện trong Bộ cùng việc xuất phát, công nhu cả thảy.

3° Trực tỉnh thanh lại ti. — Chuyên hay về việc cử đặt, phân bổ các viên quan bên võ trong các trực tỉnh; lảnh việc lựa chọn tập rèn; lảnh việc sai bác biền binh cả thảy.

4º Khảo công thanh lại ti. — Chuyên hay việc biên kỷ cấp, phân ra ai đáng thưởng, ai mắc xử phân, coi xét ống-cán cùng lệ khảo hạch các đội trưởng cả thảy.