Trang:Sach quan che.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 40 —

5º Binh trực xứ. — Người trong ti nầy thì là người rút trong các ti trước, phân phiên chuyên lo về sự viết phiếu, viết bài, hầu dấu kim hữu.

Vị nhập lưu thơ lại phân bang giúp việc trong các ti, cũng y số 70.HÌNH BỘ, 刑部

ministre de la justice.

Hình bộ thu quan đại tư khấu. 刑部秋官大司宼 Sách Châu lễ gọi là Tư khấu, lại gọi là Thu khanh; có chỗ kêu là Sĩ sư. Đời Hán quang võ kêu là Tặc tào. Hậu Châu kêu là Hình bộ đại phu. Đời Đường cải là Tư hình thái thường bá. — Chưởng pháp luật hình danh, Dỉ túc bang hiến, nghĩa là cho trọng phép nước.

Ti thuộc có Kinh chương ti, Trực kỳ ti, Nam hiến ti, Bắc hiến ti, Hình ấn ti, Hình trực xứ. Trong bộ nầy viên quan chức việc thắng số hơn các bộ khác.

1º Kinh chương thanh lại ti, đến năm Tự-đức thứ tư, cải là Kinh trực ti. — Những chương sớ, án kiện, văn di, các việc ở tại Kinh đô cùng phủ Thừa-thiên đều về ti nầy làm chủ.

2º Trực kỳ thanh lại ti. — Những chương sớ, án kiện, văn di, các việc tại nam bắc trực, tả hữu kỳ, đều về ti nầy làm chủ.

3º Nam hiến thanh lại ti. — Những chương sớ, án kiện, văn di, các việc trong Nam-kỳ đều về ti nầy.

4º Bắc hiến thanh lại ti. — Hay những chương sớ, án kiện, văn di, các việc Bắc-kỳ.