Trang:Sach quan che.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 46 —

Đông các 東閣 Đại học sĩ. Các, điện cũng đều để chữ Đại học sĩ, đều là tước gia phong cho các quan lớn nhứt.

Lấy theo hội điển nhà Thanh, chức Đông các, thì là chưởng phu tấu bổn chương, truyền tuyên luân bột, nghĩa là dâng tâu chương sớ, truyền rao lời Vua phán dạy. Ti thuộc có nhiều chức lớn, hoặc lấy bên Hàn lâm, hoặc rút bên Bộ, viện. Có Trung thơ khoa, Trung thơ xá nhơn, hay việc thơ tả lời cáo sắc.

Hễ Triều đình xuống đức âm, rao bảo bá quan, thì kêu là chế; bố cáo thiên hạ, kêu là chiếu; mở lời dạy biểu, kêu là cáo; thân minh chức thủ, kêu là sắc[1]; trong ngoài phong chương dâng lên mà khánh hạ Hoàng đế, Hoàng thái hậu, kêu là biểu; giấy dâng cho Hoàng hậu, kêu là tiên; giấy trần sự kêu là sớ. Ấy đại để là chức chưởng hàng nội các.KINH QUAN, 京官CƠ MẬT VIỆN, 機宻院

conseil d’état, chambre haute.

Cơ mật viện đời nhà Tống, kêu là Xu mật; nhà Thanh, kêu là Quân cơ, đều dùng quan lớn hai bên văn võ, từ tam phâm sấp lên, cả thảy 4 ông; bộ thuộc có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, hoặc dùng chức biên tu, kiểm thảo 8 người.

Gặp việc quân chánh cả thể, khi ấy mới có đặc chỉ[2] chọn các quan lớn sung làm Cơ mật viện đại thần, để mà bàn luận cùng nhau.
  1. Vua phong quan cho ai kêu là sắc.
  2. Nghĩa là chỉ dụ riêng.