Trang:Sach quan che.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 53 —

THAI Y VIỆN, 太醫院

service de santé.

Viện sứ 1; Ngự y, phó Ngự y, tả Viện phán, hữu viện phán, không định mấy người; Y chánh 10; Y phó 10; chánh cửu phẩm Y sanh 23; vị nhập lưu Y sanh 10; ngoại khoa Y chánh 2; Y sanh 16.

Hiệu Minh-mạng năm thứ 10, chuẩn cho Thái y viện, Viện sứ chánh tứ phẩm; Bang tự đứng kế lấy chức Thiệm sự phủ thiếu thiệm sự; Ngự y chánh ngủ phẩm; phó Ngự y tùng ngủ phẩm; tả Viện phán chánh lục phẩm; hữu Viện phán tùng lục phẩm; Y chánh tùng lục phẩm; Y phó tùng thất phẩm.


KHÂM THIÊN GIÁM, 欽天監

observatoire.

Có 1 vị Đại thần quản lý.

Giám chánh 1; Giám phó 2; Ngủ quan chánh 4; Linh đài lang 2.

Khác cẩn ti: chánh bát phẩm thơ lại 4; chánh cửu phẩm thơ lại 4; vị nhập lưu thơ lại 20.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định Quan chế: Giám chánh, chánh ngủ phẩm; Giám phó, tùng ngủ pham; Ngủ quan chánh, chánh lục phẩm; Linh đài lang, chánh thất phẩm.

Năm thứ mười, cải ti Chiếm hậu làm Kính cẩn ti; đến năm thứ mười lăm, cải Kính cẩn ti làm Khác cẩn ti, chủ việc thiên văn cùng lịch số.