Trang:Sach quan che.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 62 —

TRẤN TÂY NGUYÊN THIẾT, 鎭西原設

ancien cambodge.

Hiệu Gia-long năm thứ mười hai, chỉ chuẩn cho Khâm sai cai cơ Nguyễn-văn-Thoại, giữ thành Nam-vang, làm Bảo hộ nước Cao-mên.

Lại y lời tấu, chuẩn cho cai bộ trấn Vỉnh-thanh, là Nguyễn-xuân-Thục, hiệp cùng Nguyễn-văn-Thoại, giữ thành Nam-vang cùng Bảo hộ Vua Cao-mên.

Hiệu Minh-mạng năm thứ hai, chiếu cho Khâm sai Thống chế Nguyễn-văn-Thoại, coi giữ đồn Châu-đốc, Bảo hộ nước Cao-mên, lại lảnh luôn công việc trấn Hà-tiên.

Năm thứ mười bốn, dụ cho quan Hộ bộ Thượng thơ, là Trương-minh-Giãng, đổi làm Binh bộ Thượng thơ, lãnh làm An-hà Tổng đốc, kiêm Bảo hộ Cao-mên quấc ấn.

Năm thứ mười lăm, đặt thừa biện Nam-vang thành, chánh cửu phẩm thơ lại 1, vị nhập lưu 10.

Năm thứ mười sáu, dụ cho quan Tuần phủ Lê-đại-Cang, hiệp tùng Tổng đốc Trương-minh-Giãng, lảnh luôn việc Bảo hộ nước Cao-mên.

Lại chuẩn Hàn-lâm viện thừa chỉ 2; tu soạn 3; kiểm thảo 3; chánh bát phẩm thơ lại 6; chánh cửu phẩm thơ lại 6; tiền vãn Nam-vang thành sai phái.

Lại dụ cho bảo An-nam thuộc về thành Nam-vang, cải làm thành Trấn-tây.

Đặt Trấn-tây tướng quân, trật chánh nhứt phẩm, hoặc đặt quan tùng nhứt phẩm: Tham tán đại thần 1, chánh nhì phẩm;