Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 25 —

Phủ bão y phải lập tức thi hành.

Tên thơ-lý lãnh thơ rồi từ giã ra về, thì nghe trống đả sang ba, và trời tối như mực, vừa bước ra khỏi cửa, bỗng thấy một người mặc đồ đen, ở bên góc hè chạy ra rồi nhảy ngang rào, gần bên mé lộ, tên thơ-ký lấy làm lạ, lật đật chạy theo, thì tên mặc đồ đen đã mất đâu chẵng thấy, anh ta đứng ngơ ngẩn và lẩm bẩm rằng:

— Mấy thằng ăn trộm chết bầm, dám cả gan đến chổ nầy mà rình mò gì đây? nói rồi liền đi tuốt về nhà ngơi nghỉ.

Đây xin nhắc lại khi đức Nguyễn-Ánh còn ở Cần-thơ có sai một tướng tâm phúc của ngài là Châu-văn-Tiếp đem một đội quân của Long-Xuyên, đặng thám thính quân giặc.

Khi Châu-văn-Tiếp qua tới Long-xuyên, mướn nhà trú ngụ, rồi bão mấy tên bộ hạ đổi sắc phục mặc theo đồ của thường nhơn, ngày đêm đi mật thám tin tức và sự hành động của giặc Tây-sơn, đặng thông tin cho đức Nguyển-Ánh biết mà phòng bị.

Khi Châu-văn-Tiếp ngồi xem tờ giấy nơi bàn, xãy có một tên mặc đồ đen bước vô, lại nói nhỏ nhỏ với người một hồi, rồi lật đật trở ra.

Dây lâu lại có một tên quân nhơn ngoài cửa bước vô, cũng nói chuyện chi nhỏ nhỏ với người một hồi nữa.

Châu-văn-Tiếp liền kêu tên quân hầu bão rằng:

— Mi hãy đi kêu thầy đội trưỡng đến đây lập tức.

Tên quân hầu thưa vâng, trở ra một chút đã thấy