Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 108 —

Đổ-thanh-Nhơn lấy thành Saigon, chẵng đầy một đêm, và chém Tư-khấu-Oai tại vàm Bến-nghé, đoạt hết chiến-thuyền Tây-sơn, dẹp yên quân giặc, bèn mở tiệc khao thưỡng tướng sỉ tam quân, rồi truyền binh vỗ an dân chúng.

Cách bữa sau, Đỗ-thanh-Nhơn sai một tướng báo tin thắng trận cho Đức Nguyễn-Ánh hay.

Lúc bấy giờ Đức Nguyễn-Ánh đương hiệp binh với Châu-văn-Tiếp đánh lấy Mỷ-tho, rồi tấn binh thẵng lên Bến-lức, giửa đường xảy gặp một đạo binh Tây-sơn đóng tại Gòđen, và một đội chiến-thuyền tại sông Bến-lức, liền phân binh hỗn chiến một trận rất kịch liệt, quân Tây-sơn cả thua, lớp xin hàng đầu, lớp chạy tảng lạc.

Đó rồi Đức Nguyễn-Ánh truyền lịnh kéo binh tấn lên Saigon.

Đổ-thanh-Nhơn bèn sắp đặt binh sỉ giàn hầu tại Saigon, rồi bổn thân đem các tướng xuống Gòđen, tiếp nghinh thánh giá.

Đức Nguyễn-Ánh và các tướng kéo binh về Saigon, quân giặc dẹp xong, toàn xứ Nam-kỳ đều đặng bịnh yên thâu phục.

Đổ thanh-Nhơn và các tướng xin tôn Đức Nguyễn-Ánh lên làm Đại-nguyên-Soái, đặng cầm quyền hành binh khiển tướng, và lo chấn chỉnh việc chánh trị trong cỏi Nam-kỳ.

Các tướng sỉ đều hiệp ý bằng lòng, liền giao cho Trịnh-hoài-Đức sắm sửa lể nghi, bài trí cuộc tiệc, đặng trạch ngày tôn soái cho Đức Nguyễn-Ánh, và khao thưởng tam quân tướng sỉ.