Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 340 —

theo đường mòn bước lên; thì thấy một cãnh chùa nhõ ở dựa thạch bàn, công-chúa với hai thễ-nử xuống ngựa bước vào thấy một Hòa-thượng trạc chừng ba muơi mấy tuỗi, đương ngồi trên ghế, lật đật chạy ra tiếp chào công-chúa và nói rằng:

— Thưa quí nương ở đâu lạ mặt, có việc chi mà đến đây trong lúc đêm hôm? phải là khách đoàn việt[1] viếng chùa,hay là người du phương điền điệp?

Công-chúa đáp rằng:

— Ta là công-chúa Ngọc-Duệ là chánh thất cũa quan chưởng-cơ Nguyển-hửu-Thoại, trấn tại đồn Bình-Hóa, bị tướng Tây-sơn là Nguyển-danh-Tập đem binh đánh lấy, nên ta chạy lạc vào đây, xin Hòa-thượng cho ta tá túc một đêm, sáng mai ta sẻ tìm qua xứ khác.

Hòa-thượng nghe nói liền rảo mắt ngó công-chúa với hai thễ nữ rồi đáp rằng:

— Bẩm công-chúa, vậy xin mời công-chúa và hai cô vào trong đặng dùng trà giải khát.

Công-chúa và thể nử cột ngựa nơi trước chùa, rồi cùng nhau vào trong, thấy trên cữa có một tấm bảng đề là « Vân-phong-Tự » trong chùa chĩ thờ một ít vị phật trên bàn mà thôi, chớ chẵng có chưng dọn chi hết.

Hòa-thượng liền mời Công-chúa bước vào hậu-đường, thì thấy có một bộ váng, và ít cái ghế ngồi sơ sài, phía bên chái có một căng phòng nhỏ nhỏ, Hòa-thượng bão mấy tên đạo chúng trãi chiếu pha trà, rồi chắp tay mời Công-chúa và thể-nử ngồi và nói rằng:


  1. Đoàn việt là người bố thí cúng cấp cho chùa.