Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 31 —
 1. Gà ở một nhà, bôi mặt đá nhau.
  Thường gà ở một nhà, không chịu đá nhau, có bôi mặt cho lạ thì mời đá nhau ; con ở một nhà trở mặt hại nhau, thì là gà bôi mặt không còn nhìn nhau.
 2. Gái giống cha giàu ba họ, trai giống mẹ khó ba đời.
  Gái thuộc âm, giống thì là âm đặng dương ; trai thuần dương mà giống mẹ thì là dương mắc âm.
 3. Gái khôn trai dỗ, lâu buồn cũng xiêu.
  Hễ ngọt mật thì chết ruồi, khinh sĩ thì mắc sĩ.
 4. Gái ngoan làm quan cho chồng.
  Biết coi giềng mối, làm lịch sự cùng làm nên cho chồng, thì là làm quan cho chồng.
 5. Gái tham tài trai tham sắc.
  Ấy là bịnh chung trong thiên hạ, thái qná thì là tham bạc trắng mà mắc mọi đen.
 6. Gai trên rừng ai mứt mà nhọn.
  Nên hư đều bỡi tự nhiên, như trái trên cây ai vò mà tròn.
 7. Gan cóc mật công.
  Ấy là giống độc, ai phạm thì phải chết.
 8. Gần đàng xa ngõ.
  Nghĩa là ít tới lui ; khó nẻo tới lui.
 9. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
  Tốt xấu cũng đều hóa, song gần tốt thì hóa tốt, gần xấu thì hóa xấu, con nít lại càng dễ hóa.
 10. Gần đất xa trời.
  Nghĩa là già cả lắm, hay là gần xuống lỗ.
 11. Gắng công mài sắt, chầy ngày nên kim.
  Sắt cứng khó mài, mà cũng mài nên kim, nhứt là trong việc học hành khó nhọc, hễ có ra công rán sức, thì lần hồi phải nên.
 12. Gánh bàn độc mướn.
  Nghĩa là không phải chuyện mình, mà mình xứng lấy.
 13. Gánh vàng vào kho.
  Nghĩa là làm lợi cho quan.
 14. Gạo châu củi quế.
  Nghĩa là vật ăn mắt mỏ, gạo quí như châu, củi mắt như quế.
 15. Gảy đòn gánh giữa đường.
  Nghĩa là vợ chồng chích mác trong lúc trung niên,
 16. Gia bần trí đoản.
  Nhà nghèo trí khuẩn, tính không ra việc.
 17. Giá cao chém thấp.
  Nghĩa là giá bán đánh cao, giá mua trả thấp, chẳng khác giơ cái rựa lên cao, mà chém xuống cây có chừng.