Trang:Tay Nam dac bang.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

Cảnh thứ II. — TRIỀU-ĐÌNH NGUYỄN-CHÚA Ở GIA-ĐỊNH

Bài trí: Lúc Nguyễn-chúa ra triều, thì lại như cảnh thứ nhất, đoạn thứ nhất.

Đón quốc-lão mở cờ giang thượng,
Ngu mẫu-thân tấu nhạc quân trung.

Nguyễn-chúa — Hoàng-Phi — Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử-Cảnh — Võ-Tính — Nguyễn-văn-Thắng — Nguyễn văn-Chấn — văn-võ triều-đình quân-sĩ — nhân-dân

Tướng-sĩ viết. — Như chúng tôi lâu nay đã nhuốm bồ hôi ngựa, mà ngày nay trông thấy vẻ mặt rồng, (bởi vậy cho nên mà), hỷ duyệt vô cùng, hoan hân bất dị.

Nguyễn-chúa viết. — Cám thương tướng sĩ, dự cộng gian nan, như ta gây dựng giang san, cũng phải nhờ đến những kẻ truy tùy thỉ thạch, (ta không quên công các ngươi đâu) sinh tiền đã gia quan tấn tước, (dẫu rằng có mất đi nữa), tử hậu (thời cũng cho) truy tự bao phong, (nghe).

Tướng-sĩ viết. — Vạn vạn tuế.

Quân thần phụ lão đồng viết. — (Như dân lục-tỉnh chúng tôi, lâu nay chịu) dầu sôi lửa nóng, (mà bây giờ được lên) cõi thở đài xuân, (bởi vậy cho nên) cảm mộc chi nhân, kiều chiêm đại đức.

Nguyễn-chúa viết. — Cảm thương dân sáu tỉnh, (mà lâu nay) chịu ngược chiến trăm bề, (bởi vậy cho nên) lòng đà khát vọng vân nghê, (mà bây giờ ta lại về đây) may lại trùng khai thiên nhật, cho phụ lão yến bô tam nhật, mà tha nhân dân tô thuế nhất niên (nghe).

Quần thần phụ lão đồng viết. — Vạn vạn tuế.

Võ-Tính đưa các tướng và nhân dân vào.

Nguyễn-chúa viết. — Gia-định tuy đà thu phục, (nhưng rứa mà xem ra) Tây-sơn vốn hãy quật cường, (bởi vậy cho nên) ta e vì cô thế nan đương, âu phải đợi ngoại binh giúp đỡ.