Trang:Tay Nam dac bang.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Cảnh thứ V. — SINH PHẦN ÔNG BÁ-ĐA-LỘC

Hoàng-tử làm lễ cất đám, văn võ đều mặc đồ lễ phục.

Bài trí: Bầy một cái bia ở trên cái lăng, có chữ thập , và một cái hương án có thắp đèn hương; Hoàng-tử quì xuống đọc văn tế, văn võ bách quan cùng là quân sĩ đều quì xuống hai bên. Lúc đọc văn tế xong thì ai nấy rẩy nước phép ở trên lăng.

Trạch cát địa, Định-thành yên táng,
Đọc tế văn, Hoàng-tử trí ai.

Hoàng-tử-Cảnh, bách quan, quân sĩ.


Hoàng-tử-Cảnh đọc văn tế rằng:

Việt Nam quốc vương thân mệnh Hoàng-tử, trí tế vu Thái-phó bi-nhu quận công Bá-đa-Lộc, mộ tiền chi linh.

Than rằng:

Sân rồng chầu chực, nghiêng giời vừa thấy áng mây che, xe hạc mịt mờ, dậy đất phút nghe tin núi đổ.

Nhớ thày xưa quê ở Tây phương, qua chơi Nam thổ.

Dậy bảo theo lời thiên chúa, là ý toan loài trắng hợp da vàng; thẳng ngay ghét lũ hung đồ, bởi lòng sót con đen lầm mắu đỏ.

Gia-định nhất sơ tấn yết, đá vàng lời đã đinh ninh;

Chân-bôn mấy độ đi về. giao tất tình thêm gắn bó.

Thương ta đương gặp buổi truân triên, nhờ thày mới ra tay tế độ.

Màn Hán[1] lưỡi đưa ba tấc, khéo mép khéo mồm; sân Tần[2] khóc xuốt bảy ngày, rát hầu rát cổ.

Lựa chọn hai người võ tướng, theo đòi mà giúp nghiệp gian nan; bế bồng bốn tuổi hài nhi, nâng đỡ lại thêm công dậy dỗ.


  1. Ông Trương-tử-Phòng giúp vua Hán-cao-Tổ. thường hay ngồi trong màn, mà lo mưu chước, chỉ là đưa ba tấc lưỡi mà làm thày vua.
  2. Ông Thân-bao-Tư vì vua nước Sở sang cầu cứu nhà Tần, khóc xuốt bẩy ngày bẩy đêm, lúc ấy nhà Tần mới sai quân sang cứu.