Trang:Tay Nam dac bang.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

sĩ nhiều phần cơ khát, xem tướng thần rất nỗi bì lao, (chẳng qua là quốc vận gian truân xui ra làm vậy), gian truân do quốc vận sở tao, (nhưng rứa mà con người ta sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc, âu là) ưu hoạn tưởng lòng giời khiến vậy, (thôi, thôi, ta khuyên các tướng sĩ hãy gắng lấy một phen này, bởi có cực khổ thì mới có phong lưu, có gian truân thì mới có sung sướng, như ta mà) tha nhật nhược phong vân đắc chí, (thời) chư quân đương đai lệ[1] đồng hưu.

Tướng sĩ đồng viết. — Xin chúa công nhớ lấy nhời.......

Nguyễn-chúa viết. — (Các ngươi, ta nhớ lại năm trước. ông Bá-đa-Lộc yết kiến ta ở thành Gia-định, có nói với ta rằng: Ông ấy đi lại giảng giáo thường hay chú ở đất Châu-bôn[đính chính 1], à à) đây đã gần đến đất Châu-bôn[đính chính 2], âu ta vào thăm ông Giám-mục (a).

Hạ màn

Cảnh thứ III. — TRONG NHÀ ÔNG BÁ-ĐA-LỘC Ở CHÂU-BÔN

Bài-trí: Ở giữa bầy nơi thờ đức Thiên-chúa. Vai ông Bá-đa-Lộc phải mặc theo như lối Giám-mục nước Lang-sa.

Thày vẽ chước, nên theo Đại-pháp,
Chúa đưa thư, chót hẹn Tiêm-la.

Bá-đa-Lộc — Nguyễn-chúa — các tướng — chúa Nguyễn — tiểu-đồng

Bá-đa-Lộc viết. — (Như ta nay) thụ chức phong Giám-mục, truyền đạo[2] cõi Đông-dương, dậy người dốc dạ từ tường, cứu thế ra tay tế độ.

Hựu viết. — (Ta nhớ lại thuở trước ta có lên Gia-định thành yết kiến Nguyễn-chúa, người có dặn ta rằng: « Khi nào có sự khẩn cấp thì nhờ ta giúp đỡ một tay », bởi vậy cho nên) cám Nguyễn-chúa chân tình hậu ngộ, (mà làm) cho lòng ta khiển quyển nan vương (a).


  1. Hoàng hà như đái, Thái-sơn như lệ 黃 河 如 帶 泰 山 如 礪 nghĩa là nói rằng sông Hoàng-hà thì có một cái giải, núi Thái-sơn thì còn một hòn đá mầu, là nói cái công ấy thì không bao giờ quên hết được.
  2. Đạo thiên chúa (religion chrétienne).
  1. Sửa: Châu-bôn được sửa thành Chân-Bôn: chi tiết
  2. Sửa: Châu-bôn được sửa thành Chân-Bôn: chi tiết