Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
160
TÔN NGÔ


Ấy cái lợi của bốn cuộc đóng quân.

Lý Thuyên rằng: Bốn cuộc đóng quân là đóng ở núi, nước, đầm mặn, đất bằng.


Phàm quân ưa cao mà ghét thấp.

Mai Nghiêu Thần rằng: Cao thì sảng khải, sẽ được yên hòa, mà cũng tiện thế: thấp thì ẩm ướt, sinh ra tật bệnh cũng khó chiến đấu.

Trương-Dự rằng: Ở cao thì tiện trông ngắm, lợi ruổi giang, ở thấp thì khó giữ bền, dễ sinh bệnh.


Quý dương mà rẻ âm.

Đỗ Hựu rằng: Phía nam núi là dương, phía bắc núi là âm.

Vương Tích rằng: Ở lâu tại chỗ ẩm thấp thì sinh bệnh tật và nát quân khí.

Trương Dự rằng: Đông nam là dương. tây bắc là âm.


Nuôi sống mà ở chắc.

Mai Nghiêu Thần rằng: Nuôi sống là tiện chỗ cỏ nước, ở chắc là lợi đường lương thực.

Vương Tích rằng: Nuôi sống là nói về cỏ, nước lương thực, ở chắc là nói dựa vào hình thế vững chãi.

Trương Dự rằng: Nuôi sống là bảo đóng ở chỗ tiện bề cỏ nước, chăn thà, ở chắc là bảo dựa chỗ cao trội mà đóng.


Quân không trăm bệnh, ấy rằng tất thắng.

Lý Thuyên rằng: Phàm người ở chỗ thấp tất sinh tật dịch, chỉ chỗ cao sáng là nên ở.