Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/159

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
164
TÔN NGÔ


Quân địch đóng gần mà im lặng, cậy có thế hiểm.

Mai Nghiêu Thần rằng: đóng gần mà không động; bởi họ dựa vào thế hiểm.

Vương Tích rằng: Cậy hiểm cho nên không sợ.


Đóng xa mà khiêu chiến, muốn cho người tiến.

Trần Hạo rằng: Kẻ địch đóng gần mà không khiêu chiến là cậy có thế hiểm, nếu xa mà khiêu chiến là muốn nhử cho ta tiến rồi mới thừa dịp tiện lợi mà xông đánh.

Trương-Dự rằng: Hai quân gần nhau mà không động đậy là họ ỷ được thế hiểm cố, hai quân xa nhau mà thường đến khiêu chiến là họ muốn nhử cho ta tiến. Úy-liêu-Tử nói: chia hiểm không chiến tâm, nói kẻ địch trước đã chia được thế hiểm thì ta đừng cùng họ nên đánh nhau. Lại rằng: khiêu chiến không toàn khí, nói cách nhau xa thì họ khiêu chiến để nhử cho ta tiến, ta không nên đem toàn khí để đánh họ. Những điều ấy cũng giống với cách nói ở đây.


Chỗ đóng dễ dàng, lợi.

Đỗ Mục rằng: Nói kẻ địch không ở chỗ hiểm trở mà ở chỗ dễ dàng, tất có sự tiện lợi cho việc.

Trương Dự rằng: Kẻ địch bỏ chỗ hiểm mà ở chỗ dễ, tất có cái lợi. Hoặc có người bảo: Kẻ địch muốn ta tiến, cho nên đóng ở chỗ dễ dàng để tỏ cái lợi mà nhử ta.


Cây cối lay động, đến.

Tào Công rằng: Đẫn chặt cây cối, dọn đường tiến đến, cho nên động.