Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/165

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
170
TÔN NGÔ

người đến đánh. Củ sai sứ đem trâu rượu đến xin hàng, ngầm giấu quân khỏe mà phô những lính yếu. Xướng khao thưởng sĩ tốt, ai nấy đều no say, Củ nhân đêm đến đánh úp, Xướng chỉ còn được một mình chạy thoát.


Chạy chọt mà bầy xe binh, kỳ.

Đỗ Mục rằng: Trên nói xe nhẹ ra trước để ở bên cạnh trân, đó là đưa xe ra trước để định cương giới của chiến trường, lại lập một cây cờ ở đấy làm nêu, nay thì chạy chọt để đến cái nêu ấy. Kỳ là kỳ hẹn, cùng với mọi người hẹn cùng đến dưới cái nêu ấy. Thiên Đại-Sưu ở sách Chu-Lễ nói: « Xe giong bộ chạy, tới nêu thì dừng », tức là như thế.

Giả Lâm rằng: Kỳ hẹn tầm thường không cần phải chạy, tất có quân xa kéo đến, hẹn đúng giờ phút định để hợp thế mà đánh ta, nên kíp đề phòng.


Nửa tiến, nửa lui, nhử.

Đỗ Mục rằng: Giả làm ra bộ lộn không đều, ấy là định nhử cho ta tiến.

Trương Dự rằng: giả làm như loạn là nhử ta đó, như chúa Ngô đem tù đồ tỏ sự lộn xộn để nhử quân Sở vậy.


Đứng dựa đồ binh, đói.

Đỗ Hựu rằng: Tựa vào gươm mác mà đứng là cái lý đói.

Trương Dự rằng: Phàm người không ăn thì lả, cho nên tựa vào binh khí mà đứng ba quân ăn uống, trên dưới cùng lúc, cho nên một người đói thì biết ba quân đều thế cả.