Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/173

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
178
TÔN NGÔ


Cho nên lấy văn để ra lệnh, lấy võ để so tầy.

Lý Thuyên rằng: Văn là nhân ân, võ là uy-phạt.

Vương Tích rằng: Ngô Khởi nói: Tóm cả văn võ là tướng quân, gồm có cứng mềm và binh-sự.


Ấy rằng: tất lấy được phần thắng.

Mai Nghiêu Thần rằng: Lấy nhân ân để ra lệnh, lấy uy hình để so-tầy, ân uy tỏ rạng, tất là phải thắng.


Lệnh vốn thi hành, dạy dân thì dân phục.

Mai Nghiêu Thần rằng: Uy lệnh vốn đã có sẵn, dạy bảo dân sẽ nghe phục.

Trương Dự rằng: Tướng lệnh vốn thi hành, người dân đã tin, dạy bảo để dùng, người người nghe phục.


Lệnh vốn không thi hành, dạy dân thì dân không phục.

Vương Tích rằng: Dân không dạy sẵn, sẽ khó sự dùng.

Họ Hà rằng: Người đã ra ngoài khuôn phép thì còn nghe theo sự dạy làm sao được.


Lệnh vốn đúng mực rõ rệt, sẽ tương đắc với mọi người.

Đỗ Mục rằng: Nói làm tướng đương khi vô sự, nên đem ân tín uy lệnh mà ban bố rõ rệt ra với mọi người, rồi đến khi đối với kẻ địch, hành lệnh lập pháp sẽ được người người tín phục.

Mai Nghiêu Thần rằng: Tín phục đã sẵn, việc gì chẳng theo.

Trương Dự rằng: Trên lấy tín mà khiến dân, dân lấy tín mà phục trên, thế là trên dưới tương đắc. Úy