Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/277

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
289
BINH PHÁP

Vũ-hầu hỏi rằng: Tả hữu núi cao, đất rất chật chội, chợt gập quân địch, đánh thì không dám, đi thì không được, nên làm thế nào? Khởi thưa rằng: Đó gọi là đánh nhau ở hang, tuy nhiều cũng không dùng gì được. Ta mộ lấy những người tài giỏi, cùng họ đối địch, những quân nhanh nhẹ, cho tiến đi trước, chia xe dàn ngựa, ẩn phục bốn bên. Cách mấy dặm, không thấy quân đâu, địch tất đóng bền, tiến lui không dám. Bấy giờ ta đem cờ phướn, đi ra ngoài núi để cắm trại, quân địch tất sợ. Ta đem xe ngựa khiêu chiến, không cho họ được nghỉ ngơi. Đó là cách đánh nhau ở hang.

Vũ-hầu hỏi rằng: Ta cùng địch gặp nhau nước lớn, đầm sâu, ngựa xe bị ngập, thuyền bè không sẵn, tới lui không được, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Đó gọi là đánh dưới nước, không dùng gì đến xe ngựa, hãy để ra một bên, lên cao trông ra bốn bề, sẽ thấy được tình hình của nước, biết được rộng hẹp, hiểu được nông sâu, bèn dùng kỳ binh để mà thắng. Quân địch nếu vượt, ta bức bách lúc họ quá giang nửa chừng.

Vũ-hầu hỏi rằng: Giời mưa ròng rã, ngựa hãm xe ngừng, bốn mặt thụ địch, ba quân kinh hãi, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Phàm dùng xe, ẩm thấp thì dừng, nắng ráo thì dậy, quý chỗ cao rẻ chỗ thấp, ruổi cái xe mạnh, lúc tiến lúc nghỉ, phải theo đúng đường, kẻ địch nếu đi, ta lần theo vết.

Vũ-hầu hỏi rằng: Giặc dữ chợt đến, cướp đồng ruộng ta, lấy trâu dê ta, thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Giặc dữ kéo đến, nên lo rằng nó mạnh hơn mình, nên khéo giữ mà đừng ứng tiếp; buổi chiều nó đi, đài tải tất nặng, trong lòng tất sợ, rút về lại