Trang:Viet Han van khao.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

Người xấu chớ nên nói,
Mình hay chớ nên khen.
Làm ân chớ nên nhớ,
Chịu ân chớ nên quên.
Đời khen không đủ mến,
Duy lấy nhân làm nền.
Chứa bụng rồi mới động,
Gièm pha có ngại gì.
Đừng để danh quá thực,
Thánh ở trong ngu si,
Giữ mình cốt trong-trẻo,
Ánh sáng lộ tỷ ty.
Mềm-mỏng được bền dai,
Lão-đam khỏe mới kỳ.
Hầm hầm nết kẻ hèn,
Khoan hòa người lượng cả.
Nói cẩn, ăn có chừng,
Biết vừa, không tai vạ.
Cứ thế được mãi mãi,
Thơm tho cũng thỏa dạ.

*

* *

5.— TRÂM.— Trâm cũng là để răn mình hoặc răn người, tức cũng như bài minh. Song lối trâm thì thường dùng bốn chữ.

Bài răn « cẩn-ngôn » của Trần-minh-Đạo tiên-sinh.
(Dịch theo nguyên điệu)

Lòng người khởi động,
Bởi nói mà ra.
Chớ nên nóng nẩy,
Bụng phải khoan hòa.
Cái máy đầu lưỡi,
Nên hay, nên vạ.
Lành, dữ, nhục, vinh,