Trang:Viet Nam Su Luoc, Quyen 2, 1928.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

鄭 椿 muốn ganh quyền với người con trưởng là Trịnh-Tráng 鄭 梉. Vua Kính-tôn mới mưu với Trịnh-Xuân để giết Trịnh-Tùng, nhưng chẳng may sự không thành. Trịnh-Tùng bức vua phải thắt cổ chết, và bắt Trịnh-Xuân giam mấy tháng rồi tha.

Trịnh-Tùng giết vua Kính-tông rồi lập Hoàng-tử là Duy-Kỳ lên làm vua tức là vua Thần-tôn.

Năm quí-hợi (1623) Trịnh Tùng đau, hội các quan lại giao binh quyền cho con là Trịnh-Tráng 鄭 梉, và cho Trịnh-Xuân 鄭 椿 làm phó.

Trịnh-Xuân không bằng lòng, đem binh làm loạn đốt phá kinh thành, Trịnh-Tùng thấy biến, chạy về xã Hoàng mai, vào nhà Trịnh-Đỗ 鄭 杜, rồi cho gọi Trịnh Xuân đến bắt giết đi. Được mấy hôm Trịnh-Tùng mất ở chùa Thanh-xuân, thuộc huyện Thanh-trì.

Trịnh Tráng lên nối nghiệp làm chúa. Nhưng vì đảng Trịnh-Xuân còn làm loạn, cho nên mới đưa vua về Thanh-hóa. Vua phong cho Trịnh-Tráng làm Thái-úy Thanh-quốc-công   尉 清 國 公, tiết chế thủy bộ chư quân.

Bấy giờ có Mạc-kính-Khoan 莫 敬 寬 là cháu Mạc-kính-Cung xưng làm Khánh-vương 慶 王 ở đất Thái-nguyên. Trước đã bị quân họ Trịnh đánh phá mấy trận, phải lên ẩn núp ở đất Cao-bằng, nay thấy người nhà họ Trịnh làm loạn, lại đem quân về đóng ở làng Thổ-khối 土 塊, ở huyện Gia-lâm. Nhưng chẳng bao lâu Trịnh-Tráng ở Thanh hóa ra đánh, Kính Khoan lại phải chạy về Cao bằng.

Trịnh-Tráng dẹp yên đất Đông đô lại vào rước vua ra, và tự xưng làm Nguyên súy, Thống quốc-chính Thanh-đô-vương 元 帥, 統 國 政, 清 都 王, rồi sai con là Trịnh-Kiều 鄭 橋 đem quân lên đánh Cao bằng (ất-sửu 1625) bắt được Mạc-kính-Cung đem về giết đi. Mạc-kính-Khoan thì chạy sang Tàu rồi cho ngươi về dâng biểu xin hàng.

Triều-đình phong cho Kính-Khoan làm Thái-úy Thông-quốc-công 太 尉 通 國 公 và cho giữ đất Cao-bằng theo lệ cống tiến.