Trang:Viet Nam Su Luoc, Quyen 2, 1928.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

(tức là Khánh-hòa bây giờ), đặt dinh Thái-khang để Hùng-Lộc làm thái-thú.

Năm quí-dậu (1693) vua nước Chiêm-thành là Bà-Tranh 婆 爭 bỏ không tiến cống, chúa Nguyễn là ông Nguyễn-phúc-Chu 阮 福 淍 sai quan tổng-binh là Nguyễn-hữu-Kính 阮 有 鏡 (con Nguyễn hữu-Dật) đem binh đi đánh bắt được Bà Tranh và bọn thần-tử là Tả-trà-Viên, Kế bà-Tử cùng thân-thuộc là Bà Ân đem về Phú-Xuân. Chúa Nguyễn đổi đất Chiêm-thành làm Thuận-phủ, cho Tả-trà-Viên, Kế-bà-Tử làm chức Khám-lý 勘 理 và ba người con của Bà-Ân làm đề-đốc giữ Thuận-phủ, lại bắt phải đổi y phục theo như người An nam để phủ dụ dân Chiêm-thành. Qua năm sau lại đổi Thuận-phủ ra làm Thuận-thành-trấn, cho Kế bà Tử làm tả đô-đốc. Năm đinh-sửu (1697) chúa Nguyễn