Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


CHƯƠNG XII

NGUYỄN-VƯƠNG NHẤT-THỐNG NƯỚC NAM

1. Nguyễn-vương Ánh ở Tiêm-la
2. Nguyễn-vương về lấy Gia-định
3. Nguyễn-vương sửa-sang mọi việc ở Gia-định
4. Việc khai-khẩn điền-thổ
5. Việc buôn-bán
6. Ông Bá-đa-lộc và Hoàng-tử Cảnh ở Pháp về
7. Nguyễn-vương đánh Qui-nhơn lần thứ nhất
8. Thế-lực Tây-sơn
9. Nguyễn-vương đánh Qui-nhơn lần thứ hai
10. Nguyễn-vương đánh Qui-nhơn lần thứ ba
11. Quân Tây-sơn vây thành Bình-định
12. Nguyễn-vương thu-phục Phú-xuân
13. Võ Tính tử tiết
14. Trận Trấn-ninh
15. Nguyễn-vương lên ngôi tôn
16. Quân Nam ra lấy Bắc-hà

1. NGUYỄN-VƯƠNG ÁNH Ở TIÊM-LA. Tháng tư năm ất-tị ( 1785 ), ông Nguyễn Huệ phá quân Tiêm-la ở Mỹ-tho, Nguyễn-vương thế cô, lại phải sang nương-nhờ nước Tiêm. Đến khi các tướng-sĩ đã biết ngài ở Tiêm-la, đều lục tục kéo sang bái-yết, bấy giờ có quan cũ là Lê văn Câu 黎 文 勾 ( còn gọi Quân hay Duân ) đem 600 người sang theo giúp. Vua nước Tiêm để cho người Việt-nam ở riêng một chỗ gọi là Long-kỳ, ở ngoài thành Vọng-các ( Bangkok )[1].

  1. Nay ở Bangkok có một chỗ gọi là làng Gia-long tức là chỗ Nguyễn-vương ở ngày trước.