Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


NHÀ NGUYỄN

阮 氏

( 1802 — 1945 )


CHƯƠNG I

THẾ-TỔ (1802 - 1819)
Niên-hiệu : Gia-long 嘉 隆

1. Thế-tổ xưng đế-hiệu
2. Việc triều-chính
3. Binh-chế
4. Việc tài-chánh
5. Công-vụ
6. Pháp-luật
7. Việc học-hành
8. Việc giao-thiệp với nước Tàu
9. Việc giao-thiệp vối nước Chân-lạp và nước Tiêm-la
10. Việc giao-thiệp với nước Hồng-mao
11. Việc giao-thiệp với nước Pháp-lan-tây
12. Sự giết-hại công-thần
13. Xét công-việc của vua Thế-tổ

THẾ-TỔ XƯNG ĐẾ-HIỆU. Thế-tổ khởi binh chống nhau với Tây-sơn ở đất Gia-định từ năm mậu-tuất ( 1778 ), kể vừa 24 năm, mới dứt được nhà Tây-sơn, thu-phục được giang-sơn cũ của chúa Nguyễn khi xưa và họp cả nam bắc lại làm một mối. Khi việc đánh-dẹp xong rồi, ngài xưng đế-hiệu, đặt quốc-hiệu là Việt-nam 越 南, đóng Kinh-đô ở Phú-xuân 富 春, tức là thành Huế bây giờ.