Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


CHƯƠNG II

THÁNH-TỔ (1820 - 1840)
Niên-hiệu : Minh-mệnh 明 命

1. Đức-độ vua Thánh-tổ
2. Việc chính-trị trong nước
3. Nội-các
4. Cơ-mật-viện
5. Tôn-nhân-phủ
6. Quan-chế
7. Đặt tổng-đốc, tuần-phủ ở các tỉnh
8. Lương-bổng của các quan
9. Tiền dưỡng-liêm
10. Sự học-hành thi-cử
11. Sách-vở
12. Việc sửa-sang phong-tục
13. Nhà dưỡng-tế
14. Việc đinh-điền và thuế-má
15. Việc võ-bị

1. ĐỨC-ĐỘ VUA THÁNH-TỔ. Tháng giêng năm canh-thìn ( 1820 ), Hoàng thái-tử húy là Đảm 膽 lên ngôi, đặt niên-hiệu là Minh-mệnh 明 命.

Vua Thánh-tổ là một ông vua có tư-chất minh-mẫn, có tính hiếu học và lại hay làm ; phàm có việc gì, ngài cũng xem-xét đến, và có châu phê rồi mới được thi-hành.

Ngài tinh thâm Nho-học, sùng đạo Khổng Mạnh, cho nên không ưa đạo mới, cho là một tả đạo lấy trời thánh ra mà làm mê-hoặc lòng dân. Bởi vậy, ngài mới nghiêm cấm và trừng-trị những người theo đạo Gia-tô.