Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/333

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


CHƯƠNG XIV

LOẠN Ở TRUNG-KỲ

1. Thống-tướng De Courcy vào Huế
2. Triều-đình chạy ra Quảng-trị
3. Nguyễn văn Tường ra thú
4. Xa-giá các bà Thái-hậu về Khiêm-lăng
5. Quân Cần-vương
6. Vua Đồng-khánh
7. Thống-tướng De Courcy phải triệt về
8. Vua Hàm-nghi ở Quảng-bình
9. Ông Paul Bert
10. Lập Tổng-đốc Toàn-quyền

1. THỐNG-TƯỚNG DE COURCY VÀO HUẾ. Việc đánh nhau với Tàu xong, thì tức là cuộc bảo-hộ ở nước Nam thành. Nhưng ở các nơi, những quan cũ ta còn chống nhau với quân Pháp, mà ở Huế thì Nguyễn văn Tường và Tôn-thất Thuyết chuyên-chế đủ mọi đường.

Tháng 9 năm giáp-thân ( 1884 ), hai ông ấy đem ông Dục-đức giam vào nhà tối, không cho ăn-uống để chết đói, đổ tội cho là thông mưu với giặc. Hai ông ấy lại mộ quân tập lính và lập đồn Tân-sở 新 所 ở gần Cam-lộ thuộc tỉnh Quảng-trị, đem đồ báu-ngọc vàng-bạc ra đấy, phòng khi có việc gì thì đem quân ra đó để chống nhau với quân Pháp. Cũng vì các ông ấy có ý muốn kháng-cự, cho nên quân Pháp đã chiếm giữ Mang-cá ở thành Huế và lại bắt bỏ súng đại-bác ở trên thành đi.