Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/363

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


NIÊN - BIỂU

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP
2879-258 trước Tây-lịch kỷ-nguyênHọ Hồng-bàng
Phục-hi thị (4480-4365 trước Tây-lịch kỷ-nguyên). Họ Phục-hi truyền được 15 đời, cộng là 1260 năm.
Thần-nông thị (3220-3080). Họ Thần-nông truyền được 8 đời, cộng là 520 năm.
Hiên-viên thị Hoàng-đế (2700-2600). Họ Hiên-viên truyền được 5 đời, cộng là 341 năm mới đến vua Đế Nghiêu.
Đào Đường thị Đế Nghiêu (2359-2259).
Hữu Ngu thị Đế Thuấn (2256-2208).
Hạ (2205-1766).
Thương (1776-1122).
257-207 Nhà Thục Tần (221-206).
207-111 Nhà Triệu Tây Hán (202 trước Tây-lịch — 8 sau Tây-lịch Người La-mã lấy đất Gaule (151 trước Tây-lịch).
Tướng Jules César bình-định đất Gaule (57-51 trước Tây-lịch).
111 trước Tây-lịch — 39 sau Tây-lịch Bắc-thuộc lần thứ nhất Tây Hán.
Tân, Vương Mãng (9-23).