Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/229

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CHƯƠNG XIV

MƯỜI NĂM ĐÁNH QUÂN TÀU

( 1418 — 1427 )

1. Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam-sơn
2. Về Chí-linh lần thứ nhất
3. Về Chí-linh lần thứ hai
4. Bình-định-vương về đóng Lư-sơn
5. Bình-định-vương về đóng Lỗi-giang
6. Nguyễn Trãi
7. Bình-định-vương phá quân Trần Trí
8. Về Chí-linh lần thứ ba
9. Bình-định-vương hết lương phải hòa với giặc
10. Bình-định-vương lấy đất Nghệ-an
11. Vây thành Tây-đô
12. Lấy Tân-bình và Thuận-hóa
13. Quân Bình-định-vương tiến ra Đông-đô
14. Trận Tụy-động: Vương Thông thất thế
15. Vây thành Đông-đô
16. Vương Thông ước hòa lần thứ nhất
17. Bình-định-vương đóng quân ở Bồ-đề
18. Bình-định-vương đặt pháp-luật để trị quân dân
19. Trận Chi-lăng: Liễu Thăng tử trận
20. Vương Thông xin hòa lần thứ hai
21. Trần Cao dâng biểu xin phong
22. Tờ bình Ngô đại cáo


1. LÊ LỢI KHỞI NGHĨA Ở LAM-SƠN. Từ khi nhà Minh sang cai-trị An-nam, dân ta phải khổ-nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm-nghía ở trong tâm-can, chỉ mong-mỏi ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh-hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa

— 217 —