Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
10 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

TỘ-QUỐC-CÔNG
NGUYỄN-PHÚC CHU 阮 福 淍
(1691-1725)

Truy-tôn là Hiến-tông Hiếu-minh Hoàng-đế, đương thời gọi là Quốc-chúa.

Ông Nguyễn-phúc Chu lấy hết nước Chiêm-thành (nay là đất Bình-thuận) và lại lấy đất Gia-định, Hà-tiên của chân-lập.

LÊ DỤ-TÔNG 黎 裕 宗 (1706-1929)
Niên-hiệu: Vĩnh-thịnh 永 盛 (1706-1719) — Bảo-thái 保 泰 (1720-1729)

Dụ-tông húy là Duy-Đường 維 禟 làm vua được 24 năm, bị Trịnh Cương bắt phải truyền ngôi cho Thái-tử là Duy-Phương. Mất năm tân-hợi (1731), thọ 52 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Căn mất năm kỷ-sửu (1709).

AN-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG 鄭 棡
(1709-1729)
Miếu-hiệu là: Hi-tổ Nhân-vương.

Mất năm kỷ-dậu (1729).

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Chu mất năm ất-tị (1725) thọ 51 tuổi, có 146 người con.

ĐỈNH-QUỐC-CÔNG
NGUYỄN-PHÚC TRÚ 阮 福 澍
(1725-1738)

Truy-tôn là Túc-tông Hiếu-ninh Hoàng-đế mở-mang đất Gia-định, và bảo-hộ nước Chân-lạp.

LÊ ĐẾ DUY-PHƯƠNG 維 祊 (1729-1732)
Niên-hiệu: Vĩnh-khánh 永 慶

Duy-phương làm vua được 3 năm, bị Trịnh Giang vu cho tư thông với vợ Trịnh Cương, phải bỏ, giáng xuống làm Hôn-đức-công, rồi đến năm nhâm-tí (1732) thì bị giết.