Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

cho nhà Minh khỏi quấy-nhiễu, và một mặt dùng lực mà đánh dẹp dư-đảng họ Mạc.

8. VIỆC NHÀ HẬU-LÊ GIAO-THIỆP VỚI NHÀ MINH. Khi Trịnh Tùng đã thu-phục được thành Thăng-long rồi, người nhà Mạc sang kêu với vua nhà Minh rằng họ Trịnh nổi lên tranh ngôi, chứ không phải là con-cháu nhà Lê.

Vua nhà Minh sai quan đến Nam-quan khám-xét việc ấy.

Tháng 3 năm bính-thân (1596) vua Thế-tông sai quan Hộ-bộ Thượng-thư là Đỗ Uông 杜 汪 và quan Đô-ngự-sử là Nguyễn văn Giai 阮 文 階 lên Nam-quan tiếp quan Tàu. Sau lại sai hai ông hoàng-thân là Lê Cánh 黎 梗, Lê Lựu 黎 榴 cùng với quan Công-bộ tả-thị-lang là Phùng khắc Khoan 馮 克 寬 đem 10 người kỳ-mục, 100 cân vàng, 1.000 cân bạc, cái ấn An-nam Đô-thống-sứ của nhà Mạc và cái ấn An-nam-quốc-vương của vua nhà Lê ngày trước, sang cho quan nhà Minh khám. Nhưng quan nhà Minh lại bắt vua Thế-tông phải thân hành sang hội ở cửa Nam-quan.

Trịnh Tùng sai Hoàng đình Ái 黄 廷 愛, Nguyễn hữu Liêu 阮 有 僚 đem một vạn quân đi hộ giá, đưa vua sang phó hội. Sang đến nơi, quan nhà Minh lại đòi phải nộp người vàng và ấn vàng như tích cũ, rồi không chịu đến hội. Vua chờ lâu, không xong việc lại phải trở về.

Đến tháng tư năm sau, sứ nhà Minh lại sang mời vua Thế-tông lên hội ở Nam-quan. Triều-đình sai quan Thái-úy Hoàng đình Ái đem 5 vạn quân đi hộ giá sang hội ở Nam-quan.

Đến khi xa giá về, Trịnh Tùng đem các quan đi đón mừng rồi sai Công-bộ tả-thị-lang Phùng khắc Khoan 馮 克 寬 làm Chánh-sứ, quan Thái-Thường tự-khanh Nguyễn nhân Thiệm 阮 仁 贍 làm phó sứ, đem đồ lễ sang Yên-kinh cống nhà Minh và xin phong.

Vua nhà Minh chỉ phong cho vua Thế-tông làm An-nam Đô-thống-sứ. Ông Phùng khắc Khoan dâng sớ tâu rằng: « Đô-thống-sứ là chức cũ của họ Mạc, chứ vua nước Nam là dòng-dõi họ Lê, mà phong cho chức ấy thì không xứng-đáng ».