Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NAM-TRIỀU BẮC-TRIỀU — 27
 

Vua nhà Minh giả lời rằng: vẫn biết họ Lê không ví như họ Mạc, nhưng lúc đầu mới phong, hãy tạm cho chức ấy, rồi về sau sẽ phong vương.

Ông Phùng khắc Khoan phải chịu mà về. Từ đó nhà Minh với nhà Lê lại thông sứ như trước.

9. CON-CHÁU NHÀ MẠC Ở CAO-BẰNG. Từ khi Mạc mậu Hợp và Mạc kính Chỉ phải bắt rồi, con-cháu họ Mạc ẩn ở các nơi để mong đường khôi-phục. Bấy giờ có Mạc kính Chương 莫 敬 章 xưng làm Tráng-vương 壯 王, chiếm-giữ từ huyện Đông-triều cho đến đất Yên-quảng.

Năm bính-thân (1596) Trịnh Tùng sai quan Trấn-thủ Hải-dương là Phan Ngạn 潘 彥 đánh bắt được Kính Chương.

Lại có ngươi Mạc kính Dụng 莫 敬 用 là con Mạc kính Chi chiếm-giữ đất Yên-bắc (Lạng-sơn) xưng làm Uy-vương 威 王, nhưng cũng chẳng bao lâu bị quân họ Trịnh bắt được.

Còn Mạc kính Cung 莫 敬 恭 trước đã chạy sang ở Long-châu, sau lại về cùng với đảng mình đánh phá ở đất Cao-bằng và đất Lạng-sơn. Trịnh Tùng sai quan lên đuổi đánh, nhưng Mạc kính Cung sang kêu với nhà Minh, vua nhà Minh cho đưa thư sang bắt nhà Lê phải để đất Cao-bằng cho con-cháu họ Mạc.

Nhà Lê bất-đắc-dĩ phải để đất Cao-bằng cho họ Mạc ở.