Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
SỰ CHIẾN-TRANH — 41
 

Nhà ngươi nay nên đổi lỗi trước, giữ-gìn phép-tắc. Phàm ngạch thuế trong hai xứ Thuận, Quảng, từ năm quí-hợi về trước, có phải đã mất mùa thì xá cả cho; còn từ năm giáp-tí đến nay phải tính cho đủ số theo lệ trước, tải thuyền đem ra nộp cho đủ; và phải chỉnh-tề binh-mã, hoặc thân đến kinh-đô triều-hạ, hoặc phải sai con đi thay, để coi xem nghi-vệ trong nước, và để tỏ giãi tấm lòng làm tôi. Nếu thế thì Triều-đình sẽ phong thêm cho chức-tước vinh-hiển, để rạng tỏ đến tổ-tông. Nhược bằng thoái-thác không đến, thì tức là phạm tội với triều-đình.

« Khâm tai dụ sắc! »

Chúa Sãi tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế. Trịnh Tráng lại sai sứ mang sắc vua Lê vào dụ chúa Sãi cho con ra chầu, và lấy 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Chúa Sãi không chịu.

Trịnh Tráng thấy vậy, bèn quyết ý đánh họ Nguyễn, sai Nguyễn Khải 阮 啟 và Nguyễn danh Thế 阮 名 世 đem 5.000 quân đi làm tiên-phong vào đóng ở xã Hà-trung 河 中 (tục gọi là Cầu-doanh), rồi đem đại binh, rước vua Lê đi đánh mặt Nam.

Chúa Sãi sai cháu là Nguyễn-phúc Vệ 阮 福 衞 làm tiết-chế cùng với Nguyễn hữu Dật đem binh-mã ra giữ các nơi hiểm yếu. Quân họ Trịnh đến đánh, chết hại rất nhiều. Bọn Nguyễn hữu Dật lại đặt ra một kế khiến cho quân Trịnh phải rút về, sai người đi nói phao ra rằng ở ngoài Bắc có Trịnh Gia 鄭 嘉 và Trịnh Nhạc 鄭 岳 sắp làm loạn.

Trịnh Tráng nghe tin ấy trong bụng sinh nghi, không biết thực hư thế nào, bèn rước vua và rút quân về Bắc.

5. ĐÁNH NHAU LẦN THỨ HAI. Năm canh-ngọ (1630) chúa Sãi nghe lời Đào duy Từ, sai người đem sắc dụ ra trả vua Lê, rồi sai tướng đánh lấy phía nam-ngạn sông Linh-giang để chống với quân họ Trịnh. Đến năm quí-dậu (1633) nhân khi chúa Sãi có người con thứ ba tên là Ánh 渶, trấn thủ ở đất Quảng-nam, có ý muốn tranh quyền, bèn sai người