Vãn thiếp Phạm thị

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vãn thiếp Phạm thị
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Ai ai nhĩ Phạm ky
Tòng ngã kim thất kỳ
Tu du khí ngã khứ
Kiết nhiên vô nhất di
Tuy nhiên hữu thành hiệu
Mang mang bất khả kỳ
Bằng viễn phương huyền thụ
Đương thời mạc chi tri
Hà dĩ nhất tử hậu
Bích thảo sinh tân tỳ
Thẩn nhĩ thị phụ nhân
Phủ nhương vô sở ti
Phấn thân hiệu cân quắc
Thức mục vô tu mi
Thế đạo hữu như thử
Nhĩ tân lương bất khi
Khốc tử phi vi sinh
Khẳng khái hứng tửu chi
Phi phi thất tịch vũ
Hòa lệ vi tân thi