Văn tế Phò mã Chưởng hậu quân Võ Tánh và Lễ bộ Thượng thư Ngô Tùng Châu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Than rằng:

1Đạo thần-tử hết lòng thờ chúa, gian-nan từng giãi dạ trung-thành; — đứng anh-hùng vì nước quyên-sinh, điên-bái chẳng sai lòng tiết nghĩa.
2Ngọc dầu tan, vẻ trắng nào phai; — trúc dẫu cháy, tiết ngay vẫn để.

Nhớ hai người xưa:

3Thao-lược ấy tài; — kinh-luân là chí.
4Phù vạc Hán thuở ngôi trời chếch-lệch, chém gai đuổi lũ hung-tàn; — với xe Đường khi thế nước chông-chênh, cầm bút ra tay kinh-tế.
5Mối nghĩa sánh duyên gác tía, bước gian-truân từng cậy dạ khuông-phù; — màn kinh giúp sức cung xanh, công mông dưỡng, đã đành lòng ủy-ký.
6Hậu-quân thuở trao quyền tứ-trụ, chữ ân uy lớn nhỏ đều phu; — Lễ-bộ phen làm việc chính-khanh, bề trung ái sớm khuya chẳng trễ.
7Ngoài cõi vuốt nanh ra sức, chí tiêm-cừu đành giãi xuống ba quân; — trong thành then khóa chia lo, lòng ưu quốc đã thấu lên chín bệ.
8Miền biên-khổn hai năm chia sức giặc, vững lòng tôi bao quản thế là nguy; — cõi Phú-xuân một trận khét uy trời, nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ.
9Sửa mũ áo lạy về bắc-khuyết, ngọn quang-minh hun mát tấm trung-can; — chỉ non sông giã với cô-thành, chén tân-khổ nhắp ngon mùi chính-khí.
10Há rằng ngại một phen thỉ-thạch, giải trùng vi mà tìm tới quân-vương; — bởi vì thương muôn mạng tì hưu, thà nhất tử để cho toàn tướng-sĩ.
11Tiếng hiệu-lệnh mơ-màng trước gió, ân tín xưa người bộ-khúc thương tâm; — bóng tinh-trung thấp thoáng dưới đèn, phong nghi cũ kẻ liêu-bằng sái lệ.
12Cơ đãng-định kíp chầy đành hẹn buổi, xót tướng doanh sao vắng mặt thân huân; — phận truy-tùy gang tấc cũng đền công, tiếc nhung-mạc bỗng thiệt tay trung trí.
13Nay gặp tiết thu; — bày tuần úy-tế.
14Hai chữ cương-thường nghĩa nặng, rõ cổn-hoa cũng thỏa chốn u-minh; — nghìn thu -nhạc khí thiêng, giúp mao việt để mở nền bình-trị.

Thượng hưởng!

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.