Vũ trung tùy bút/Chương XLVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Làng Hạ Bì ở huyện ta khi xưa, chưa từng có người nào làm nên quan to. Các cố lão có truyền rằng : khoảng năm Quang thiệu có người làm đến chức Trấn Quốc Đại Tướng quân, thường đem đại quân về đóng ở làng, có treo cái biển vàng "Trấn Quốc Đại Tướng quân" ở trước đình Bùi Thôn. Nhưng xét trong sử sách thì không thấy chép, nên không xét ra được tên họ. Nay xét trong quốc sử thấy khoảng đời Quang Thiệu, Thống Nguyên, vua Lê phải chạy, thường đặt nơi hành tại ở huyện Trường Tân, tưởng khi ấy những kẻ hào kiệt phương đông ứng mệnh cần vương cũng có kẻ làm nên đến đại tướng cầm trọng binh, cũng là lẽ tất phải có. Đến khi họ Mạc cướp ngôi, quan làm sử bỏ chức vụ, không ai chép, khiến cho kẻ trung thần liệt sĩ mai một, không ai biết đến. Than ôi, thương thay !