Vịnh Mị Ê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thờ chúa, thờ chồng hết tấc thương,
Một mình lọn đạo việc cương thường.
Non thiên dễ hóa hồn tinh vệ[1],
Nước biếc khôn nhìn mặt Phạm vương[2].
Dòng bạc thề cùng thu có nguyệt,
Sử xanh chép để bút còn hương.
Rầy mừng thấy tin rồng đến[3],
Phủ cơn dâm[4] khắp bốn phương.

   
Chú thích

  1. Tinh vệ: Con gái vua Viêm để chết đuối ở biển, hóa thành chim tinh vệ, thường ngậm đá ở núi phía tây lấp biển đông để hả giận
  2. Phạm vương: Danh hiệu chung của vua Chiêm thành
  3. Rồng đến: Ý nói vua Lê Thánh Tông đi qua đến thăm đền
  4. Cơn dâm: Bóng dâm