Vịnh Tiêu Hà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh Tiêu Hà[1]
của Lê Thánh Tông

Vả đao bút lại[2] bấy nhiêu lâu,
Xảy gặp cao hoàng, phúc bởi đâu?
Mình cuốn đồ thư[3], hình thế biết,
Tay cầm mực thước, trí mưu sâu.
Vận lương trấn ải, no quân Hán[4],
Phân đất phong hầu, đội tước châu[5].
Chư tướng, nhường cho công đệ nhất,
Tót danh tam kiệt, ở chưng[6] đầu!

   
Chú thích

  1. Tiêu Hà: Đại thần của nhà Hán
  2. Bút lại: Quan văn thư
  3. Mình cuốn đồ thư: Tiêu Hà khi vào cung điện nhà Tần bị tiêu diệt chỉ chú ý lấy đồ thư (sách bản đồ địa hình)
  4. No quân Hán: Tiêu Hà phụ trách việc cung cấp lương thảo cho quân Hán, rất xuất sắc
  5. Đội tước châu: Tiêu hà được phong tước hầu (tước ấy do nhà Chu đặt ra)
  6. Chưng: Chỗ