Viếng Lê Khôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dẹp yên tám cõi mới buông tay,
Lồ lộ Thai tinh[1] một đóa mây.
Tể tướng, bếp tàn, mai lạnh vạc[2],
Tướng quân doanh vắng, liễu[3] chau mày.
Phong lưu phú quí ba đời[4] thấy,
Sự nghiệp công danh bốn bể hay.
Thương ít tiếc nhiều khôn xiết chế[5],
Miếu đường hầu lấy cột nào thay ?

   
Chú thích

  1. Thai tinh: Tam Thai, ba ngôi sao lớn, ví với các đại thần trong triều
  2. Mai lạnh vạc: Vạc nấu canh bỏ lạnh, không còn quả mai (mơ) để điều hòa dậm lạt (ý nói Lê Khôi chết)
  3. Liễu: Tế Liễu (nguyên là tên đất, nơi Chu Á Phu đóng quân), đồng nghĩa cây liễu
  4. Ba đời: Lê Khôi làm quan dưới ba triều Lê Lợi, Lê Thái Tông và Thánh Tông
  5. Chế: Có thể hiểu là không chế ngự, ngăn được nỗi tiếc thương. Có tác giả giải thích rằng: "Tờ chế truy tặng trước Chiêu Trưng Vương cho Lê Khôi khó nói hết nỗi thương tiếc"