Biên dịch:Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000  (2000) 
của John Kerry, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Dự luật này mang số hiệu S.3241 được giới thiệu ở Thượng viện Hoa Kỳ ngày 25-10-2000. Một phiên bản khác của dự luật này là H.R.5581 được giới thiệu ở Hạ viện Hoa Kỳ ngày 26-10-2000. Sau đó nội dung của 2 dự luật này được nhập vào dự luật H.R.5666 (xem Title II) và được thông qua ngày 21-12-2000 bởi Public Law 106-554 (xem Appendix D, Title II) và được sửa đổi, bổ sung ngày 30-9-2002 bởi Public Law 107-228 (xem Sec 227).

QUỐC HỘI KHÓA 106

Kỳ họp thứ 2

S. 3241

Để thực hiện chương trình học bổng quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cho phép người có quốc tịch Việt Nam theo học chương trình nâng cao về khoa học, toán học, y học, và công nghệ; để cho phép công dân Hoa Kỳ được giảng dạy tại các lĩnh vực đó ở Việt Nam; và thúc đẩy quá trình hòa giải giữa hai nước.

TẠI THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

25 tháng 10 (ngày lập pháp, 22 THÁNG CHÍN), 2000

Ông KERRY (đại diện cho chính mình, Ông MCCAIN, Ông KERREY, Ông HAGEL, Ông ROBB, và Ông CLELAND) đã giới thiệu dự luật sau; đã được đọc hai lần và chuyển đến Hội đồng Đối ngoại

DỰ LUẬT

Để thực hiện chương trình học bổng quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cho phép người có quốc tịch Việt Nam theo học chương trình nâng cao về khoa học, toán học, y học, và công nghệ; để cho phép công dân Hoa Kỳ được giảng dạy tại các lĩnh vực đó ở Việt Nam; và thúc đẩy quá trình hòa giải giữa hai nước.

Nếu được thông qua bởi Thượng viện và Hạ viện của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong thời gian Quốc hội nhóm họp,

PHẦN 1. TIÊU ĐỀ NGẮN.[sửa]

Đạo luật này được gọi là `Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000'.

PHẦN 2. MỤC ĐÍCH.[sửa]

Mục đích của Đạo luật này là nhằm:
(1) Thiết lập một chương trình học bổng quốc tế mà nhờ đó—
(A) người có quốc tịch Việt Nam có thể theo học ở cấp độ cao học và sau cao học trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), toán học, y học, và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin); và
(B) công dân Hoa Kỳ có thể giảng dạy những lĩnh vực được đề cập trong đoạn (A) tại các trường Việt Nam phù hợp.
(2) thúc đẩy quá trình hòa giải giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và xây dựng mối quan hệ song phương phục vụ cho lợi ích của cả hai quốc gia.

PHẦN 3. CÁC ĐỊNH NGHĨA.[sửa]

Trong Đạo luật này:
(1) HỘI ĐỒNG- Thuật ngữ 'Hội đồng' có nghĩa là Hội đồng Quản trị của Quỹ.
(2) QUỸ- Thuật ngữ 'Quỹ' có nghĩa là Quỹ Giáo dục Việt Nam được thành lập trong phần 4.
(3) CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC- Thuật ngữ `cơ sở giáo dục đại học' được định nghĩa như trong mục 101(a) của Đạo luật Giáo dục Đại học năm 1965 (20 U.S.C. 1001(a)).
(4) THỎA THUẬN NỢ HOA KỲ-VIỆT NAM- Thuật ngữ `thỏa thuận nợ Hoa Kỳ-Việt Nam' có nghĩa là Thỏa thuận Giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Về việc Thống nhất và Định lại Thời biểu trả các Khoản nợ đối với, Bảo đảm, và Bảo hiểm bởi Chính phủ Hoa Kỳ và Cục Phát triển Quốc tế, ký ngày 7 tháng 4 năm 1997.

PHẦN 4. THÀNH LẬP.[sửa]

Sẽ thành lập Quỹ Giáo dục Việt Nam dưới dạng một tổ chức độc lập thuộc nhánh hành pháp theo điều 104 tiêu đề 5, Bộ luật Hoa Kỳ.

PHẦN 5. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.[sửa]

(a) TỔNG QUÁT- Quỹ chịu sự giám sát và điều hành của Hội đồng Quản trị, bao gồm 13 thành viên, như sau:
(1) Hai thành viên thuộc Hạ viện do Chủ tịch Hạ viện chỉ định, một trong số đó sẽ được chỉ định theo sự đề xuất của Lãnh đạo Phe đa số và một người còn lại sẽ được chỉ định theo sự đề xuất của Lãnh đạo Phe thiểu số, phục vụ với vai trò là thành viên mặc định, không có quyền bỏ phiếu.
(2) Hai thành viên thuộc Thượng viện, do Chủ tịch lâm thời chỉ định, một trong số đó sẽ được chỉ định theo sự đề xuất của Lãnh đạo Phe đa số và một người còn lại sẽ được chỉ định theo sự đề xuất của Lãnh đạo Phe thiểu số, phụ vụ với vai trò là thành viên mặc định, không có quyền bỏ phiếu.
(3) Bộ trưởng Bộ ngoại giao.
(4) Bộ trưởng Bộ giáo dục.
(5) Bộ trưởng Bộ ngân khố.
(6) Sáu thành viên được Tổng thống chỉ định từ các cá nhân thuộc khu vực phi chính phủ có thành tích hoặc có kinh nghiệm xuất sắc trong học thuật trong các lĩnh vực được ghi rõ trong điều 2(1)(A) hoặc có kiến thức tổng quát về Việt Nam, tối thiểu ba người trong số đó phải được lấy từ khu vực học thuật.
(b) LUÂN CHUYỂN THÀNH VIÊN- (1) Nhiệm kỳ của mỗi thành viên được chỉ định trong mục (a)(6) là 3 năm, ngoại trừ trường hợp là các thành viên được chỉ định lần đầu tiên theo mục đó, hai người sẽ có nhiệm kỳ một năm, hai người có nhiệm kỳ hai năm, và hai người có nhiệm kỳ ba năm.
(2) Một thành viên của Quốc hội được chỉ định theo mục (a)(1) hoặc (2) không được làm thành viên Hội đồng tổng cộng quá sáu năm.
(c) CHỦ TỊCH- Hội đồng sẽ bầu một thành viên được định trong mục (a)(6) vào vị trí Chủ tịch.
(d) HỘI HỌP- Hội đồng sẽ họp theo sự kêu gọi của Chủ tịch nhưng không được ít hơn hai lần mỗi năm. Các quyết định sẽ dựa trên đa số phiếu của các thành viên trong Hội đồng.
(e) TRÁCH NHIỆM- Hội đồng sẽ--
(1) lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện tham gia Học bổng; và
(2) thực hiện giám sát và điều hành chung của Quỹ.
(f) THÙ LAO-
(1) TỔNG QUÁT- Ngoại trừ đã ghi trong khoản (2), mỗi thành viên của Hội đồng sẽ phục vụ mà không có thù lao, và các thành viên là nhân viên của Hoa Kỳ sẽ phục vụ mà không có thù lao nào thêm ngoài thù lao được nhận với vai trò là nhân viên của Hoa Kỳ.
(2) CHI PHÍ ĐI LẠI- Các thành viên của Hội đồng sẽ được nhận chi phí đi lại, bao gồm công tác phí, với mức phí do cơ quan của nhân viên duyệt theo phụ chương I của chương 59 tiêu đề 5, Bộ luật Hoa Kỳ, trong khi xa nhà hoặc xa nơi làm việc hàng ngày đề phục vụ cho Hội đồng.

PHẦN 6. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG.[sửa]

(a) TRAO HỌC BỔNG-
(1) TỔNG QUÁT- Để thực hiện mục đích của Đạo luật này, Quỹ sẽ trao học bổng cho--
(A) người có quốc tịch Việt Nam để học tại các cơ sở giáo dục đại học tại Hoa Kỳ ở cấp độ cao học và sau cao học trong các lĩnh vực sau: khoa học vật chất, khoa học tự nhiên, toán học, khoa học môi trường, y học, công nghệ, và khoa học máy tính; và
(B) công dân Hoa Kỳ để giảng dạy tại Việt Nam tại các trường Việt Nam phù hợp trong các lĩnh vực được mô tả trong đoạn (A).
(2) CHÚ TRỌNG VỀ TỪ VỰNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRONG TIẾNG ANH- Học bổng được trao theo đoạn (1) có thể bao gồm số tiền cho việc học các từ vựng khoa học và kỹ thuật trong tiếng Anh.
(b) TIÊU CHÍ LỰA CHỌN- Học bổng theo Đạo luật này sẽ được trao cho những người đạt được các tiêu chí tối thiểu do Quỹ đặt ra, bao gồm những điều sau đây:
(1) NGƯỜI CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM- các ứng viên học bổng người Việt phải thông thạo tiếng Anh cơ bản và phải đủ khả năng thỏa mãn các tiêu chí để được nhận vào các chương trình cao học và sau cao học tại các cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ.
(2) GIÁO VIÊN LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ- các ứng viên giảng dạy người Mỹ phải có năng lực cao trong lĩnh vực của họ và phải là các giáo viên giỏi và có kinh nghiệm.
(c) THỰC HIỆN- Quỹ sẽ tiến hành, một cách trực tiếp hoặc qua hợp đồng, thực hiện một cuộc thi tuyển toàn quốc để lựa chọn người nhận học bổng theo mục này.
(d) QUYỀN TRAO HỌC BỔNG THEO NGUYÊN TẮC TƯƠNG ỨNG- Quỹ có thể đòi hỏi, như một điều kiện đảm bảo số tiền trao học bổng theo Đạo luật này, cơ sở giáo dục đại học phải có sẵn một số tiền cho học bổng theo nguyên tắc tương ứng.
(e) ĐIỀU KIỆN HỌC BỔNG- Người được trao học bổng theo Đạo luật này sẽ nhận được số tiền do Đạo luật này cho phép chỉ trong khoảng thời gian mà Quỹ nhận thấy người này vẫn đang duy trì mức học tập tốt và cống hiến toàn thời gian để học hoặc giảng dạy, một cách phù hợp, và không theo làm các công việc thu lợi nhuận ngoài những công việc cho Quỹ cho phép theo điều lệ của Hội đồng.
(f) NGUỒN TIỀN-
(1) NĂM TÀI CHÍNH 2001-
(A) CHO PHÉP DÀNH RIÊNG- Số tiền cho phép dành riêng của Quỹ là 5.000.000 đô-la Mỹ cho năm tài chính 2001 để thực hiện các hoạt động của Quỹ.
(B) NGUỒN TIỀN KHẢ DỤNG- Số tiền dành riêng theo đoạn (A) được cho phép khả dụng cho đến khi tiêu dùng.
(2) NĂM TÀI CHÍNH 2002 VÀ CÁC NĂM TÀI CHÍNH SAU ĐÓ- Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2001, Quỹ sẽ sử dụng nguồn tiền được chuyển đến Quỹ theo điều 7.

PHẦN 7. NGUỒN TIỀN TÁI TRẢ NỢ CỦA VIỆT NAM[sửa]

(a) THÀNH LẬP- Bất kể các luật khác, sẽ thành lập một tài khoản riêng trong Ngân khố được gọi là Quỹ Tái trả nợ của Việt Nam (trong phần này gọi là `Nguồn tiền').
(b) CHUYỂN KHOẢN- Sẽ có khoản đền bù được gửi vào Nguồn tiền là toàn bộ khoản chi trả (bao gồm lãi) do nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo thỏa thuận nợ Hoa Kỳ-Việt Nam.
(c) TÍNH KHẢ DỤNG CỦA NGUỒN TIỀN-
(1) GIỚI HẠN NĂM TÀI CHÍNH- Bắt đầu từ năm tài chính 2002, và mỗi năm tài chính sau đó cho đến năm 2018, một số tiền 5.000.000 đô-la Mỹ sẽ được gửi vào Nguồn tiền (hoặc lãi tích lũy) cho mỗi năm tài chính sẽ có sẵn cho Quỹ, mà không giới hạn năm tài chính, theo khoản (2).
(2) CHI TIÊU NGUỒN TIỀN- Bộ trưởng Bộ ngân khố, ít nhất là vào mỗi quý, sẽ chuyển cho Quỹ khoảng dành cho Quỹ theo khoản (1) cho mục đích hoạt động của Quỹ.
(3) CHUYỂN SỐ TIỀN DƯ SANG SỐ TIỀN NHẬN KHÁC- Bắt đầu từ năm tài chính 2002, và mỗi năm tài chính sau đó cho đến năm tài chính 2018, Bộ trưởng Bộ ngân khố sẽ rút khỏi Quỹ và gửi vào Ngân khố Hoa Kỳ dưới dạng số tiền nhận khác toàn bộ số tiền trong Nguồn tiền vượt quá số tiền có sẵn cho Quỹ theo khoản (1).
(d) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN- Hội đồng sẽ chuẩn bị và nộp hàng năm cho Quốc hội các báo cáo điều kiện tài chính của Nguồn tiền, bao gồm số dư ban đầu, hóa đơn, hoàn tiền dành riêng, chuyển sang quỹ chung, và số dư cuối.

PHẦN 8. VẤN ĐỀ NHÂN SỰ CỦA QUỸ.[sửa]

(a) CHỈ ĐỊNH BỞI HỘI ĐỒNG- Sẽ có một Thư ký Điều hành của Quỹ do Hội đồng chỉ định mà không cần tuân theo các quy định ở tiêu đề 5, Bộ luật Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ quy định thấp hơn, quản lý việc chỉ định trong các dịch vụ cạnh tranh. Giám đốc Điều hành sẽ là Trưởng Điều hành Quỹ và sẽ thực hiện các chức năng của Quỹ theo các điều khoản và hướng dẫn của Hội đồng. Giám đốc Điều hành sẽ chực hiện các chức năng khác theo quy định của Đạo luật này do Hội đồng đặt ra. Quyết định tuyển dụng hoặc cách chức Giám đốc Điều hành sẽ do sự bỏ phiếu của ít nhất 6 trong 9 thành viên có quyền bỏ phiếu của Hội đồng.
(b) NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN- Giám đốc Điều hành sẽ thuê nhân viên của Quỹ dựa trên tiêu chí về chuyên môn và vô tư.
(c) CHUYÊN GIA VÀ TƯ VẤN- Giám đốc Điều hành có thể tìm kiếm dịch vụ từ chuyên gia và tư vấn tạm thời và cách quãng khi thấy cần thiết theo sự cho phép của điều 3109 của tiêu đề 5, Bộ luật Hoa Kỳ để thực hiện mục đích của Quỹ.
(d) THÙ LAO- Hội đồng có thể quy định thù lao của Giám đốc Điều hành và các nhân viên khác mà không phải tuân theo chương 51 và phụ chương III của chương 53 của tiêu đề V, Bộ luật Hoa Kỳ, liên quan đến việc phân loại vị trí và mức độ chi trả chung, ngoại trừ việc mức chi trả cho Giám đốc Điều hành và các nhân viên khác không được vượt quá mức chi trả ở cấp V của Quy định Điều hành theo điều 5316 của tiêu đề đã nói.

PHẦN 9. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG.[sửa]

(a) TỔNG QUÁT- Để thực hiện vai trò này, Quỹ sẽ--
(1) ghi rõ điều lệ cần thiết để quản lý cách thức thực hiện chức năng của Quỹ;
(2) nhận số tiền và tài sản hiến tặng, di tặng, hoặc để lại, mà không có điều kiện hoặc giới hạn ngoài việc nó phải được sử dụng phục vụ cho mục đích của Quỹ, và để sử dụng, bán, hoặc loại bỏ tài sản để phục vụ mục đích của mình;
(3) chấp nhận và sử dụng dịch vụ tình nguyện và nhân viên không thù lao;
(4) ký hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác, hoặc trợ cấp, để thực hiện các nội dung của khoản này, và ký hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác, hoặc trợ cấp, theo sự đồng ý của đa số thành viên Hội đồng, mà không cần thực hiện hoặc ràng buộc và không tuân theo điều 3709 của Luật Sửa đổi (41 U.S.C. 5);
(5) thuê văn phòng trong Quận Columbia; và
(6) thực hiện các chi tiêu cần thiết khác.
(b) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN- Quỹ sẽ nộp cho Tổng thống và Hội đồng Đối ngoại của Thượng viện và Hội đồng Quan hệ Quốc tế của Hạ viện một báo cáo thường niên về các hoạt động theo Đạo luật này.

PHẦN 10. KẾT THÚC.[sửa]

(a) TỔNG QUÁT- Quỹ sẽ không trao bất cứ học bổng mới, hoặc gia hạn học bổng hiện tại, sau ngày 30 tháng 9 năm 2016.
(b) GIẢI THỂ- Trong vòng 120 ngày sau khi kết thúc học bổng cuối cùng theo Đạo luật này, Quỹ sẽ giải thể.
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.