Bản mẫu:Tài liệu bản mẫu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
[sửa] Template-info.svg Tài liệu bản mẫu

Tiêu bản này tự động hiển thị một hộp tài liệu tiêu bản với nội dung được nhúng vào từ trang khác. Nó được dùng cho các trang có nhúng các trang khác (như tiêu bản), có thể có hoặc không ở không gian tiêu bản.

Cách sử dụng[sửa]

Thông thường[sửa]

<noinclude>{{tài liệu bản mẫu}}<noinclude>
hoặc <noinclude>{{tài liệu bản mẫu|bản mẫu:trang nào đó/doc}}<noinclude>

Mã này có thể thêm vào cuối mã bản mẫu, không có khoảng trắng phía trước "<noinclude>" (điều này có thể làm ra khoảng trắng tại các trang sử dụng bản mẫu). Thông số có thể dùng như ở trên để chèn trang tài liệu của một bản mẫu khác.

Thêm thể loại và liên kết liên wiki vào trang tài liệu giữa các thẻ includeonly.

Nếu trang tài liệu có chứa các thẻ includeonly hoặc noinclude làm một phần tài liệu, hãy thay "<" bằng "&lt;".

Các hàm[sửa]

Nếu trang tài liệu chưa tồn tại, liên kết "sửa" sẽ kèm theo thông số tải trước nên khi nhấn vào sẽ điền sẵn vào ô sửa đổi các thông tin cơ bản cho định dạng trang.

Lý do[sửa]

Tiêu bản này cho phép bất kỳ trang nào cũng có thể dùng trang tài liệu từ đâu cũng được, và giúp khóa trang nhưng vẫn cho người khác sửa trang tài liệu, thể loại, và liên kết liên wiki.