Luật Giá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2023

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Luật số 16/2023/QH15)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Giá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2023) 
của Quốc hội Việt Nam
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Luật 16/2023/QH15 19/6/2023 1/7/2024 11/2012/QH13
66/2006/QH11
95/2015/QH13
06/2017/QH14
16/2017/QH14
08/2017/QH14
23/2008/QH12
72/2020/QH14
28/2004/QH11
53/2014/QH14
01/2016/QH14
07/2017/QH14
69/2020/QH14
09/2012/QH13
21/2017/QH14
97/2015/QH13
- - Chưa

QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 16/2023/QH15

LUẬT
GIÁ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giá.


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Vương Đình Huệ

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".