Nghị quyết số 248 NQ/TVQH (1978)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 248 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 248 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế  (1978) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 5 năm 1978.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Nghị quyết số 215 NQ/QH/K6, ngày 17-4-1978 của ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thành lập Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Trân nay thôi giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội để giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ.

2. Trong khi chờ Quốc hội bầu Chủ nhiệm mới của ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, đồng chí Đoàn Trọng Truyến, Phó Chủ nhiệm, quyền Chủ nhiệm ủy ban này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".