Chủ đề:Chủ tịch nước Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chủ tịch nước Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.