Thông báo về việc đính chính Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thông báo số 132/TB-BST)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông báo về việc đính chính Luật nghĩa vụ quân sự 2015  (2016) 
của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
BỘ TỔNG THAM MƯU
CO TT BAN ST LUẬT NVQS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/TB-BST Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016
V/v đính chính Điểm c, Khoản 2, Điều 24 in trong Luật NVQS năm 2015 của Cục Quân lực cấp phát năm 2016

Kính gửi:
- Bộ Tham mưu các Quân khu: 1,2,3,4,5,7,9;
- BTL Thủ đô Hà Nội;
- BTL thành phố Hồ Chính Minh;
- BCH QS các tỉnh thành phố.

Do lỗi kỹ thuật trong quá trình in Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 số 78/2015/QH XIII được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 24, (trang 22, Luật Nghĩa vụ 2015) do Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Thường trực Ban soạn thảo phát hành đã in:

Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên”;

Nay đính chính lại là:

Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên;

Cục Quân lực – cơ quan Thường trực Ban soạn thảo xin đính chính để quí cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; Ng 85.


CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO

(đã ký)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUÂN LỰC/BTTM
Trung tướng Tô Viết Báo