Áp noãn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Áp noãn
của Lê Thánh Tông

Trứng ở nhà ai chẳng nồng,
Một hòn hỗn độn nẻo sơ đông[1].
Ngoài in thái tố mười phân bạc,
Trong nhuộm đan sa một điểm hồng.
Sang, khó, nào ai chẳng đẹp miệng ?
Xưa nay mấy kẻ chất nên chồng ?
Giống lành nỡ để ba đông[2] lạnh,
Sá mượn kim kê[3] ấp lấy tông.

   
Chú thích

  1. Sơ đông: Lúc mới đông
  2. Ba đông: Ba tháng đông
  3. Kim kê: Gà vàng