Đài gương truyện/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đài gương truyện của Tản Đà
7. — Mẹ Vương-tôn-Cổ

Truyện trong Tục liệt nữ truyện.

母賈孫王

7. — MẸ VƯƠNG-TÔN-CỔ

Vương-tôn-Cổ mười lăm tuổi, thờ vua Mẫn-vương nước Tề, làm chức quan đại-phu. Nước Tề loạn, vua Mẫn-vương chạy, bị tên Cháo-Sỉ giết; người trong nước chịu im hết cả. Bà mẹ Vương-tôn-Cổ gọi con, bảo rằng:

— Con mỗi bận sớm đi mà chiều về thời mẹ đứng tựa cổng nhà mà mong; con chiều đi mà không thấy về thời mẹ ra tựa cổng làng mà mong. Con nay thờ vua, vua chạy mất, con không biết nơi nào. Con còn về làm chi!

Vương-tôn-Cổ cảm nhời mẹ mắng, vào đứng giữa chỗ chợ họp đông, hạ lệnh cho người trong chợ rằng:

— Tên Cháo-Sỉ làm loạn nước Tề, giết vua Tề, có ai cùng với ta ra sức để giết cho chết nó thời giơ trần một cánh tay bên phải.

Trong chợ theo lệnh được hơn bốn trăm người, cùng nhau đánh giết được Cháo-Sỉ.