Đêm đông dậy sớm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đêm đông dậy sớm
của Lê Thánh Tông

Ví canh[1] thì cũng chửa nên tan[2],
Sẽ thức, vì chưng xống áo đan[3].
Góc giậu buồn nghe lau[4],
Bên tường ngại mảng dế ca đàn.
Cớ chi Cô Dịch[5] khuya lay cửa ?
Mà giục Huyền Minh[6] sớm gác yên.
Quân tử dằn lòng ngơi chút nữa,
Một mai có kẻ rước xuân sang.

   
Chú thích

  1. Canh: Canh giờ
  2. Tan: Tàn canh
  3. Đan: Đơn
  4. Lau: Thổi sáo
  5. Cô Dịch: Thần núi
  6. Huyền Minh: Thần mùa đông